نکات مهم در مورد نمونه گيري آزمايش اسپرموگرام  

1بيمارمي بايست 5-3 روز قبل از انجام آزمايش مقاربت ( نزديکينکرده باشد و بيماران مجرد نيز همين زمان محتلم ( جنب )  نشده باشند .

جهت نمونه گيري در روز مقرر از آخرين انزال حداقل بايد 48 ساعت گذشته و حداکثر بيش از 72 ساعت نباشد .

2- روز مقرر براي نمونه گيري را طوري تنظيم نمائيد که مصادف با روز تعطيل نباشد .

3- هنگام نمونه برداري به هيچ وجه از کاندوم استفاده نفرمائيد .

4- هنگام نمونه برداري از هيچ ماده تسهيل کننده اي مثل ژل، شامپو و يا صابون استفاده نفرمائيد .

5- تمام مايع مني را از قطره اول تا قطره آخر درون ظرف تخليه نمائيد .

6- اگر در منزل و به روش مقاربت اقدام به نمونه گيري نموده ايد حداکثر ظرف مدت ربع ساعت نمونه  را به آزمايشگاه تحويل دهيد .

7- اگر نکات مبهمي برايتان نامشخص باقي مانده است بطور شفاهي از مسئول نمونه برداري سوال فرمائيد