خدمات بيمه‌اي و بيمه‌هاي طرف قرارداد


در راستاي رفاه حال مراجعه‌کنندگان و دريافت‌کنندگان خدمات تخصصي مرکز پزشکي جهاد دانشگاهي خوزستان و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي آن‌ها، اين مرکز اقدام به عقد قرارداد با شرکت‌ها و سازمان‌هاي مختلف بيمه‌اي کرده است و دارندگان اين بيمه‌ها مي‌توانند با تعرفه‌هاي کمتري از خدمات تخصصي پزشکي اين مرکز بهره‌مند شوند.


سازمان‌هاي طرف قرارداد :


1- تامين اجتماعي 2- خدمات درماني(بيمه سلامت) 3- بانک کشاورزي - بانک تجارت- بانک ملي 4- صنعت نفت بازنشستگان 5- نيروهاي مسلح 6- صدا و سيما 7- کميته امداد 8- بيمه ملت  9- بيمه نوين  10- بيمه سرمد(بخش کلينيک : اکو, نوارعصب و عضله, تراکم استخوان BMD)