پايگاه اطلاع رساني جامع اينترنتي محصولات داروخانه که به منظور اطلاع رساني و آشنائي هرچه بهتر مصرف کنندگان با محصولات داروخانه راه اندازي گرديده است. بر طبق آخرين آمار انجمن داروسازان هر فرد ايراني به صورت ميانگين حداقل يکبار در ماه به داروخانه مراجعه مي کند، که البته بيشتر اين مراجعات غيردارويي و صرف خريد محصولات بهداشتي و بعضا آرايشي مي شود.

- ارائه انواع داروهاي ايراني و خارجي

- ساخت داروهاي ترکيبي - مشاوره دارويي - آرايشي و بهداشتي

- تاييد اينترنتي نسخه بصورت آنلاين

- طرف قرار داد با بيمه هاي پايه تامين اجتماعي / خدمات درماني / نيروهاي مسلح / کميته امداد 

- طرف قرار داد بانک هاي ملت / ملي / سپه / صادرات / تجارت / کشاورزي

- بيمه ايران / بيمه ملت