پايگاه اطلاع رساني جامع اينترنتي محصولات داروخانه که به منظور اطلاع رساني و آشنائي هرچه بهتر مصرف کنندگان با محصولات داروخانه راه اندازي گرديده است. بر طبق آخرين آمار انجمن داروسازان هر فرد ايراني به صورت ميانگين حداقل يکبار در ماه به داروخانه مراجعه مي کند، که البته بيشتر اين مراجعات غيردارويي و صرف خريد محصولات بهداشتي و بعضا آرايشي مي شود.